Efter planering är det dags att installera dina solpaneler. Själva installationen av solpaneler kan ske på två olika sätt. Antingen genom att du som bostadsägare gör förarbetet själv (läs mer här) och sedan anlitar en behörig elektriker. Alternativt köper du ett komplett montage- och installationsarbete direkt.

Installera solceller – Bra att tänka på

För att själva installationen ska ske så effektivt som möjligt är ett grundligt förarbete viktigt. Inhämta information om vilket det bästa alternativet är för just din bostad. Man kan få läsvärda tips genom att läsa om andras erfarenheter likväl som att fråga det egna elbolaget om rådgivning. Ju mer du vet innan installationen ju bättre blir slutresultatet.

Ring din kommuns byggnadsnämnd när du ska installera solceller

Innan du avtalar med installatör och solpanelernas installation påbörjas är ett gott råd att ringa byggnadsnämnden. Olika kommunens riktlinjer skiljer sig åt, av den anledningen är det bästa att fråga din kommuns nämnd direkt. I en del kommuner krävs bygglov medan andra kräver att man anmäler sig till dem innan solpanelerna monteras på plats.

När en anmälan till byggnadsnämnd är ett krav

Om brandsäkerheten för byggnaden påverkas av anläggningen kan en anmälan krävas av din kommun. Detta beror på flera aspekter, bland annat brandmäns säkerhet samt risk för brandspridning ska förebyggas.

Om byggnadens bärande delar berörs av solpanelerna kan också en anmälan krävas. Även denna punkt avser bland annat brandsäkerheten.

För att få mer information gällande regler och riktlinjer

Gå in på boverkets hemsida där de skriver ut samtliga riktlinjer alla måste följa vid installering av solpaneler. Läs paragraferna direkt eller den mer lättlästa versionen. Samtliga regler är något de behöriga elföretagen har kunskap om men, som även nämns lite längre ner på sidan, måste ägaren av solpanelsanläggningen ha vetskap om gällande regler.

Om din el ska ombesörja bostaden vid strömavbrott

Planera och ta med i beräkningen från början om du önskar använda din egenproducerande el vid strömavbrott. I sådana fall behövs extra batterilager installeras liksom egen jordkabel och en säker frånskiljning. Speciellt frånskiljning är viktig då el absolut inte får komma ut i elnätet när elektriker arbetar för att åtgärda avbrottet.

Installera solceller – Hur processen vanligen ser ut

I dag finns en lång rad aktörer som installerar solceller. Du kan till exempel installera solceller från Solsam, som är en av dessa aktörer.

I och med det stora utbudet kan processen se ut på olika sätt. Men vanligtvis kommer processen ser ut i stil med följande.

  • Ring och ta in offerter från flera elföretag.
  • Vald/valda företag gör kundbesök för att ge offert enligt önskemål och förutsättningar.
  • Datum för installation bestäms vid avtalsskrivning.
  • Direkt efter installation görs en genomgång av anläggningen.
  • Återbesök sker under de första åren för att säkerställa att allt fungerar.

När ansökan om investeringsstödbidrag skickas in är frivilligt men tidigast så snart du har hittat det företag du önskar utför installationen.

Solpanelernas totala vikt på tak

För att det ska vara möjligt med solpaneler på tak behöver du först undersöka om taket klarar av den tyngd solpanelerna innebär. Totalt väger en kvadratmeter solpanel ungefär 50 kg där själva panelen väger omkring 12-15 kg/kvm. Vikten är inte så mycket i sig. Men eftersom det kommer snö på många av våra svenska bostäder är det något man också behöver ta med i beräkningen.

Även takets lutning har inverkan på hur pass vikttåligt det är. Vanligtvis har de tak med lite lutning (< 5 grader) mindre hållbärighet. Rådgör med en fackman för att se vad just ditt tak klarar av.

Kontrollera din hemförsäkring

Innan du installerar solpaneler är det bra att ringa ditt hemförsäkringsbolag. De kan rådgöra angående försäkring för en solpanelsanläggning. Även om det exempelvis uppstår en skada eller något annat händer med solpanelerna.

Tillhörande garanti på dina solpaneler

Det företag du anlitar för att installera solpaneler bör ha en tillhörande garanti samt försäkring. Vanligast är att garantin är tvådelad, dels en produktgaranti och dels effektgaranti. Produktgarantin inkluderar de produkter du har köpt medan effektgarantin ger dig en säkerhet på att paneler producerar effektivt ett visst antal år.

Aktuella regler måste efterföljas

Om du själv inte har kunskap om solpaneler och de medföljande reglerna är ett bra tips att rådgöra med ett elföretag. För att snabbt undersöka om företaget i fråga är behöriga kan du söka upp dem på Elsäkerhetsverkets hemsida där de har en bra e-tjänst för att bekräfta att ditt valda elföretag får installera solpanelerna.

Båda parter är skyldiga att följa gällande regler

Trots att du som bostadsägare inte har kunskapen om samtliga villkor är du skyldig att ta reda på om din installatör är behörig. Därav är det av stor vikt att först se så att företaget är den rätta verksamhetstypen.

Några goda råd

  • Om förutsättningarna finns är ett gott råd att passa på att installera solpaneler vid renovering eller nybygge av tak. Eftersom hållbarheten ofta är så lång som 30 år för solpanelerna är ett nyare tak en optimal grund att bygga på.
  • Passa på att ansöka till Länsstyrelsen om eventuellt bidrag/ROT-avdrag så snart du har anlitat en leverantör då handläggningstiden kan ta en längre tid.
  • Ett ytterligare gott råd är att läsa till dig all information du kan få. Marknaden och branschen är i ständig utveckling. Genom att följa nyhetsflödet gällande både solpaneler och installation för privatbostäder kan du fånga upp relevant information.
  • Fråga flertalet installatörer. Vid sökning av behörigt elföretag kan du passa på att ta uppgifter till flera. Det kan löna sig då denna marknad är med den så pass hård konkurrens.
  • Fråga din installatör av solpanelerna vid avtalsskrivning om du vill ha extra tillägg. Till exempel göra anläggningen självombesörjande vid eventuella strömavbrott.

installera solceller själv

Vi vill här även informera om att allt som rör elektricitet kring installation av solceller kräver en behörig elektriker.
 

solceller gör det själv

Lite kan man ändå göra själv. Det man kan göra själv är saker som inte berör att själv koppla / röra elektricitet.  Detta är saker som att montera fästen eller solceller. Är du osäker på vad du får och inte får göra själv så är rekommendationen att ta det säkra före det osäkra, eftersom det är straffbart att utföra elarbete när du inte är auktoriserad för detta.

Sammanfattning av installera solpaneler

För att hela processen av att installera solpaneler ska bli så lyckad som möjligt behövs lite förberedelse. Ring byggnadsnämnden i din kommun likväl som ditt försäkringsbolag. Ta in flera offerter och välj företag registrerade på Elsäkerhetsverket.

Passa på att installera din solpanelanläggning i samband med renovering av taket för att optimera underhållsarbetet under den långa livslängden av anläggningen. När du har installerat solpaneler kommer du ha både miljövänlig och hållbar el i många år framöver. Dessutom kan du säkerställa att du alltid har ström, även vid strömavbrott.